Zásady spracúvania osobných údajov

podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákona“)

Aby sme si mohli plniť svoje zmluvné a zákonné povinnosti potrebujeme Vaše osobné údaje. Bezpečnosť Vašich osobných údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé a preto Vás informujeme o základných zásadách spracúvania Vašich osobných údajov. Prevádzkovateľ  eat me s.r.o., Radlinského 2804/36A, 81107, Bratislava, IČO: 51446871, DIČ: 2120744505, IČ DPH: SK2120744505,  v súlade s Nariadením a Zákonom zabezpečil ochranu spracúvania Vašich osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje sú:

a)

spracúvané prevádzkovateľom eat me s.r.o., Radlinského 2804/36A, 81107, Bratislava, IČO: 51446871, DIČ: 2120744505, IČ DPH: SK2120744505

 

b)

spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);

c)

získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nie sú ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi („obmedzenie účelu“);

 

d)

primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);

 

e)

správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);

 

f)

uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú („minimalizácia uchovávania“);

 

g)

spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení;

  • Pri spracúvaní Vašich osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu;
  • Na zabezpečenie ochrany Vašich osobných údajov sme prijali potrebné technické a organizačné opatrenia.
  • Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje najmä v elektronickej podobe, prípadne aj v listinnej podobe, bez možnosti ich zneužitia.
  • Prevádzkovateľ sa snaží dotknutým osobám poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite.
  • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na tieto účely:
  • Plnenie zmluvných povinností,
  • Plnenie zákonných povinností.

Plnenie zmluvných povinností

Za účelom plnenia zmluvných práv a povinností na základe uzatvorenej zmluvy, ako aj za účelom jej uzatvorenia (právny základ spracúvania) prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, emailová adresa, telefónne číslo.

Poskytnutie osobných údajov je nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy ako aj zmluvnou požiadavkou. Bez poskytnutia týchto osobných údajov by nebolo možné zmluvu uzavrieť, ani plniť práva a povinnosti ktoré z nej vyplývajú. Ak chcete s prevádzkovateľom zmluvu uzavrieť ste povinný osobné údaje poskytnúť.

Osobné údaje sú na tento účel spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu a na nevyhnutný čas po jeho skončení a archivované po dobu určenú osobitnými predpismi.

Za účelom plnenia záväzku zo zmluvy budú osobné údaje poskytnuté tretej osobe (sprostredkovateľovi) sídliacej v rámci Európskej únie. V tomto prípade budú osobné údaje poskytnuté za účelom ich spracúvania, zálohovania a ukladania tretej osobe za účelom plnenia zmluvy. Osobné údaje nie sú poskytované do krajín mimo územia Európskej únie, ktoré neposkytujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov.

Plnenie zákonných povinností

Osobné údaje získané pri uzatváraní zmluvy prevádzkovateľ spracúva za účelom splnenia si svojich zákonných povinností vyplývajúcich z osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná (právny základ spracúvania).

Za týmto účelom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo.

Osobné údaje sú uchovávané po dobu, po ktorú si to vyžadujú platné právne predpisy Slovenskej republiky, príp. medzinárodné zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, bez poskytnutia týchto osobných údajov si prevádzkovateľ nemôže splniť povinnosti, ktoré mu ukladá zákon alebo medzinárodná zmluva, z tohto dôvodu ste osobné údaje povinný poskytnúť.

Osobné údaje sú poskytované sprostredkovateľovi, ktorý na tento účel (účtovníctvo) spracúva osobné údaje za prevádzkovateľa.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať e-mailom na: info@umelkuj.sk