Všeobecné obchodné a reklamačné podmienky e-shopu umelkuj.sk
Prevádzkovateľom internetového obchodu umiestneného pod doménou umelkuj.sk je:

Obchodné meno: eat me s.r.o.
Sídlo: Radlinského 2804/36A, 81107, Bratislava
IČO: 51446871
DIČ: 2120744505
IČ DPH: SK2120744505
Bankové spojenie: Tatra banka IBAN: SK20 1100 0000 0029 4506 6323
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1 / Okresným úradom v Bratislave 1, vložka číslo 127164/B
E-mail: info@umelkuj.sk
Tel. číslo: +421 911 047 057
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia
Prievozská 32
820 07 Bratislava

Článok I – Pojmy

PredávajúciSpoločnosť eat me s.r.o., ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti vo svojom mene, na svoj účet a ktorá prostredníctvom E-shopu predáva vstupenky na ním organizované podujate,
Spotrebiteľfyzická osoba, ktorá nakupuje prostredníctvom internetového obchodu na doméne umelkuj.sk a ktorá nekoná v rámci predmetu svojho podnikania,
E-shopinternetový obchod Predávajúceho umiestnený na doméne umelkuj.sk,
Vstupenkapotvrdenie o zaplatení ceny za účasť na Podujatí,
Podujatieudalosť zameraná na oddychovo-tvorivú činnosť organizovaná Predávajúcim
Objednávkaúkon Spotrebiteľa v súvislosti s E-shopom, ktorý vyjadruje vôľu Spotrebiteľa kúpiť Vstupenku v E-shope,
Cenacelková cena uvedená v Objednávke, najmä cena za všetky Vstupenky, ktoré si Spotrebiteľ objednal a sú uvedené v Objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky,
VOP tieto všeobecné obchodné podmienky

 

Článok II – Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto VOP upravujú:
 • proces nákupu Vstupeniek Spotrebiteľom prostredníctvom E-shopu,
 • podmienky predaja a nákupu Vstupeniek prostredníctvom E-shopu Predávajúceho,
 • práva a povinnosti zmluvných strán, t. j. Predávajúceho a Spotrebiteľa vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi týmito stranami, ktorej predmetom je kúpa a predaj Vstupeniek prostredníctvom E-shopu Predávajúceho.

Článok III – Objednávka a uzavretie zmluvy

 1. Spotrebiteľ si objednáva Vstupenku u Predávajúceho cez E-shop umiestnený pod doménou www.umelkuj.sk.
 2. Popis toho-ktorého Podujatia, miesto jeho konania, a cena Vstupenky na Podujatie je uvedená pri tom-ktorom Podujatí.
 3. Spotrebiteľ objednáva Vstupenky u Predávajúceho prostredníctvom E-shopu, a to podľa pokynov uvedených v tomto E-shope.
 4. Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ pri tej-ktorej Vstupenke sa objednaná Vstupenka automaticky pridá do nákupného košíka toho-ktorého Spotrebiteľa. Nákupný košík daného Spotrebiteľa je tomuto Spotrebiteľovi kedykoľvek počas vytvárania Objednávky k dispozícii na nahliadnutie.
 5. V náhľade nákupného košíka si Spotrebiteľ zároveň uvedie emailovú adresu, ktorú mu bude Vstupenka na Podujatie zaslaná.
 6. K cenám za jednotlivé Vstupenky je pripočítaná príslušná sadzba DPH, ak je Predávajúci platiteľom DPH-
 7. Objednávku Spotrebiteľ dokončí stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“. Predtým je Spotrebiteľ povinný sa oboznámiť s týmito VOP a toto oboznámenie potvrdiť zakliknutím tlačidla „Potvrdzujem, že som sa oboznámil/a so Všeobecnými obchodnými podmienkami E-shopu umelkuj.sk“
 8. Odoslaním Objednávky, t. j. stlačením tlačidla „Objednávka s povinnosťou platby“ Spotrebiteľ zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil/bol Predávajúcim informovaný aj o:
 • informáciách o Udalosti, na ktorú si Vstupenku kupuje,
 • celkovej Cene, ktorú je Spotrebiteľ povinný Predávajúcemu uhradiť.
 1. Po vytvorení Objednávky bude táto Objednávka zaregistrovaná v systéme E-shopu. Predávajúci zašle na e-mailovú adresu Spotrebiteľa, ktorú
  tento uviedol pri registrácii, nasledovné:
 • potvrdenie Objednávky s informáciami o Objednávke,
 • znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia Objednávky Spotrebiteľom,
 • Reklamačný poriadok Predávajúceho, ak nie je súčasťou VOP.
 1. Doručením potvrdenia o prijatí Objednávky podľa bodu 9 tohto článku VOP spolu s ostatnými dokumentmi Spotrebiteľovi sa zmluva o kúpe Vstupenky považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je Vstupenka na Podujatie špecifikované v Objednávke a zaslanie Vstupenky na toto Podujatie za tam uvedenú cenu, a to všetko za podmienok, ktoré sú obsiahnuté v dokumentoch podľa bodu 10 tohto článku VOP.

Článok IV – Platobné a dodacie podmienky

 1. Všetky ceny Vstupenky v Objednávke aj v E-shope sú uvedené vrátane DPH. Cenu podľa Objednávky môže Spotrebiteľ uhradiť:
 1. platobnou bránou Stripe, alebo
 2. bankovým prevodom.
 1. Za úhradu Ceny si Predávajúci neúčtuje žiaden poplatok. Avšak Predávajúci upozornil Spotrebiteľa, že ten-ktorý subjekt, u ktorého je platba Ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu.
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje uhradiť Cenu v lehote uvedenej v Objednávke.
 3. Úhradou sa rozumie moment pripísania Ceny na účet Predávajúceho.
 4. Predávajúci sa zaväzuje objednanú Vstupenku Spotrebiteľovi zaslať v lehote do 3 pracovných dní od uhradenia Ceny Objednávky. 

Článok V – Poučenie o práve Spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 1. Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote.

Článok VI – Práva a povinnosti Spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ je oprávnený nakladať so Vstupenkou až po úplnom zaplatení Ceny.
 2. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že nebude Vstupenku pozmeňovať ani ponúkať ďalej na predaj.
 3. Spotrebiteľ má právo Vstupenku využiť jednorazovo pre vstup na Podujatie, na ktoré bola Vstupenka zakúpená. Po uskutočnení Podujatia je Vstupenka neplatná.
 4. V prípade, že Spotrebiteľ sa po kúpe Vstupenky nemôže zúčastniť Podujatia, na ktoré bola Vstupenka kúpená, môže požiadať Predávajúceho o umožnenie použiť Vstupenku na iné Podujatie. Umožnenie použiť Vstupenku na iné Podujatie ako bola kúpená je výlučne na úvahe predávajúceho, ako aj na jeho kapacitných možnostiach.
 5. Spotrebiteľ je povinný pri realizácii Objednávky uviesť úplné a pravdivé informácie, ktoré sú pri Objednávke vyžadované. Spotrebiteľ je povinný najneskôr po doručení potvrdenia o prijatí Objednávky, skontrolovať všetky údaje, ktoré v Objednávke uviedol. V prípade, že Spotrebiteľ zistí, že na Vstupenke alebo v Objednávke nie sú uvedené pravdivé informácie, je povinný o tom bezodkladne informovať Predávajúceho prostredníctvom emailu.
 6. Spotrebiteľ sa zaväzuje, že počas účasti na Podujatí bude dodržiavať pokyny Predávajúceho ako usporiadateľa a prevádzkový poriadok prevádzky, v ktorej sa Podujatie koná. V prípade, že Spotrebiteľ bude svojim konaním hrubo porušovať pokyny a/alebo prevádzkový poriadok, je Predávajúci alebo prevádzkovateľ zariadenia, v ktorom sa Podujatie koná oprávnený Spotrebiteľa s prevádzkových priestorov vykázať. Spotrebiteľovi v takomto prípade nemá nárok na vrátenie Ceny.

Článok VII – Reklamačný poriadok (zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie)

 1. Po doručení Vstupenky, resp. po doručení Potvrdenia Objednávky je Spotrebiteľ povinný skontrolovať:
 • či mu bola dodaná Vstupenka v súlade s Objednávkou,
 • či mu boli dodané Vstupenky v množstve v súlade s Objednávkou,
 • či Vstupenka obsahuje správne údaje.
 1. V prípade, že bola Spotrebiteľovi dodaná Vstupenka, ktorú si neobjednal, je Spotrebiteľ povinný ihneď, najneskôr do 24 hodín e-mailom kontaktovať Predávajúceho a informovať ho o tom.
 2. V prípade, ak bola Spotrebiteľovi dodaná Vstupenka, ktorá obsahuje nesprávne údaje, prípadne dodané Vstupenky v nesprávnom množstve, než si Spotrebiteľ objednal, je Spotrebiteľ povinný postupovať rovnako ako v ods. 2 tohto článku.
 3. Neskoršie reklamácie vád Vstupenky nemusia byť zo strany Predávajúceho akceptované.
 4. Spotrebiteľ môže Vstupenku reklamovať e-mailom na adrese: info@umelkuj.sk , a to spolu s dokladmi ako Objednávaka, faktúra. V reklamácii je Spotrebiteľ povinný uviesť:
 1. svoje identifikačné údaje,
 2. údaje Predávajúceho,
 3. opis Vstupenky, resp. Podujatia na ktoré Vstupenku reklamuje,
 4. popis vady Vstupenky a
 5. číslo Objednávky, ktorej sa reklamácia týka.
 1. Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania, v odôvodnených prípadoch, najneskôr do 30 dní odo dňa začiatku reklamačného konania. Oznámenie určenia spôsobu vybavenia reklamácie je možné zo strany Predávajúceho vykonať aj formou e-mailového oznámenia na e-mail, ktorý Spotrebiteľ uviedol v Objednávke. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie Predávajúci reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po márnom uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má Spotrebiteľ právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.
 2. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje Predávajúci Spotrebiteľa e-mailo.
 3. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú Vstupenku za bezvadnú. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Vstupenka mohla riadne použiť ako bez vady, má Spotrebiteľ právo na výmenu Vstupenky.
 4. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia vybavená výmenou Vstupenky za novú, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Článok VIII – Vrátenie ceny za Vstupenku

 1. V prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia má Spotrebiteľ právo na vrátenie Ceny, ktorú za Vstupenku zaplatil.
 2. O zmene alebo zrušení Podujatia Predávajúci informuje Spotrebiteľa emailom na emailovú adresu, ktorú Spotrebiteľ uviedol v Objednávke.
 3. Ak tu budú umožňovať kapacitné možnosti Predávajúceho, ponúkne Spotrebiteľovi v prvom rade účasť na inom Podujatí. Spotrebiteľ musí oznámiť Predávajúcemu, či jeho ponuku príjme alebo žiada o vrátenie ceny za Vstupenku.
 4. Predávajúci vráti Spotrebiteľovi cenu za Vstupenku v prípade zmeny alebo zrušenia Podujatia do 14 dní odo dňa doručenia žiadosti Spotrebiteľa na emailovú adresu info@umelkuj.sk

Článok IX – Osobné údaje a ich ochrana

 1. Informácie o spracúvaní osobných údajov sú dostupné na https://www.umelkuj.sk/ochrana-sukromia/

Článok X – Alternatívne riešenie sporov

 1. Účelom tohto článku VOP je informovať Spotrebiteľa o možnosti a podmienkach alternatívneho riešenia sporov medzi Predávajúcim a Spotrebiteľom.
 2. Alternatívnym riešením sporu je postup subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorého cieľom je dosiahnutie zmierlivého vyriešenia sporu medzi jeho stranami, t. j. medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Spotrebiteľ môže svoj spor s Predávajúcim riešiť prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov.
 3. Príslušným orgánom (subjektom) alternatívneho riešenia sporov je v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenská obchodná inšpekcia, na ktorú sa môže Spotrebiteľ obrátiť alebo iný subjekt, ktorý sa nachádza v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov zverejnený na stránke Ministerstva hospodárstva SR – http://www.mhsr.sk
 4. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
 5. Spotrebiteľ môže spor medzi ním a Predávajúcim riešiť aj prostredníctvom ODR platformy. Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme ODR alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Článok XI – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené Objednávkou a týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
 2. Spotrebiteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.
 3. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 15.3.2020.